Server

Připojte se pomocí IP play.projectsurvive.cz
Na serveru hraje 0 hráčů.

Discord

 Připojte se s odkazem discord.gg/UzGN6DPG
Na serveru je online 2 uživatelů.
Avatar Avatar Avatar
Vítej na Projectsurvive.cz
Chcete -li se připojit k naší komunitě, přihlaste se nebo se zaregistrujte!

Avatar Avatar Avatar
Zásady ochrany osobních údajů

Zpracovávaná a shroma?ovaná data zahrnují:

 • Vaše jméno nebo uivatelské jméno
 • Vaši Minecraft p?ezdívku
 • Vaši e-mailovou adresu
 • Vaši IP adresu
 • Vaši p?iblinou lokaci
 • Vaši odehranou dobu a r?zné statistik
 • Vámi poskytnuté údaje na serveru, zprávách, dotaznících a jiných textových polích
N?které nebo všechny tyto informace shroma?ujeme v následujících p?ípadech:
 • Pokud hrajete na našem serveru,
 • P?i registraci na webu jakoto uivatel
 • P?i vypln?ní dotazníku ?i jiného kontaktního formulá?e
 • Poskytnutím e-mailu ve h?e
 • Poskytnutím dat v chatu
Vaše osobní údaje m?eme pouít následujícími zp?soby:
 • Za ú?elem toho, abyste se stali registrovaným hrá?em našeho serveru a mohli tam hrát.
 • Za ú?elem toho, abyste se stali registrovaným ?lenem našeho webu, abyste mohli p?ispívat k obsahu tohoto webu.
 • M?eme pouít vaši e-mailovou adresu, abychom vás informovali o ?innosti na našem webu a serveru.
 • Vaše IP adresa je zaznamenána, kdy na našem webu provádíte ur?ité akce.
 • Vaše IP adresa není nikdy ve?ejn? viditelná.
Jiné zp?soby, jak m?eme vaše osobní údaje pouít:
 • Krom? toho, e vás upozor?ujeme na aktivitu na našem webu a serveru, která se vás m?e týkat, m?eme si ?as od ?asu p?át komunikovat e-mailem se všemi uivateli a hrá?i o d?leitých informacích, jako jsou zpravodaje nebo oznámení. Tyto e-maily lze ve h?e pod /unsubscribe, p?ípadn? na webu zrušit.
 • B?hem vaší interakce s naším webem m?eme o vás shroma?ovat neosobní identifika?ní údaje. Tyto informace mohou zahrnovat technické informace o prohlíe?i nebo typu za?ízení, které pouíváte. Tyto informace budou pouity výhradn? pro ú?ely analýzy a sledování po?tu návšt?vník? našich stránek.
Zabezpe?ení vašich dat
 • Zavázali jsme se zajistit, aby veškeré informace, které nám poskytnete, byly bezpe?né. Abychom zabránili neoprávn?nému p?ístupu nebo vyzrazení, zavedli jsme vhodná opat?ení a postupy k zabezpe?ení a zabezpe?ení informací, které shroma?uje.
Zásady cookies
 • Cookies jsou malé textové soubory, které jsme nastavili ve vašem po?íta?i a které nám umo?ují poskytovat ur?ité funkce na našem webu, jako je nap?íklad monost p?ihlásit se nebo si pamatovat ur?ité preference.
 • Máme podrobné zásady týkající se soubor? cookie a další informace o souborech cookie, které jsme nastavili. Naleznete je zde: https://policies.google.com/technologies/cookies.
Práva
 • Máte právo na p?ístup k osobním údaj?m, které o vás máme, nebo na jejich kopii. Chcete-li tak u?init, prosím kontaktujte nás. Pokud se domníváte, e informace, které pro vás máme, jsou neúplné nebo nep?esné, m?ete nás kontaktovat poádat nás o dopln?ní nebo opravu t?chto informací.
 • Máte také právo poádat o vymazání vašich osobních údaj?. Pokud to chcete ud?lat, kontaktujte nás, abychom vaše osobní údaje odstranili.
P?ijetí této politiky
 • Pokra?ující pouívání našich stránek znamená, e souhlasíte s t?mito zásadami. Pokud zásady nep?ijmete, nepouívejte prosím tento web. P?i registraci budeme dále poadovat vaše výslovné p?ijetí zásad ochrany osobních údaj?.
 • Stejn? tak pokra?ující hraní na serveru bez zrušení registrace souhlasíte takté s t?mito zásadami. Pokud tyto zásady nep?ijmete, nehrajte na našem serveru a odregistrujte se. P?i p?ipojení na server budeme dále poadovat vaše výslovné p?ijetí zásad ochrany osobních údaj?.
Zm?ny t?chto zásad
 • Tyto zásady m?eme kdykoli zm?nit. Pokud se v budoucnu zm?ní, m?ete být poádáni o kontrolu a op?tovné p?ijetí informací v t?chto zásadách.
CAPTCHA privacy policy
 • This site is protected by reCAPTCHA and the Google privacy policy and terms of service apply.

Na našem webu jsou pouívány následující body zásad ochrany osobních údaj?.

Údaje
Sbíráme základní neidentifikovatelné informace o vašem uivateli; v?tšina t?chto údaj? je poskytnuta p?i registraci, nap?íklad e-mailové adresy a uivatelská jména.
Dále jsou do systému ukládány IP adresy registrovaných uivatel? z pro pomoc p?i moderování webových stránek. Slouí nap?íklad k ochran? proti spamu a k detekování alternativních ú?t?.

Ú?ty mohou být na ádost smazány správcem webových stránek, co odstraní z našeho systému veškeré údaje týkající se vašeho ú?tu.

Cookies
Cookies jsou pouívány k ukládání malých kousk? neidentifikovatelných informací s vaším souhlasem. K odsouhlasení pouití cookies musíte bu? zav?ít oznámení o cookies (jak je popsáno v daném oznámení) nebo se zaregistrovat na našich webových stránkách.
Údaje ukládány v cookies obsahují ID nedávno zobrazených p?ísp?vk? spolu s unikátním, neidentifikovatelným hashem p?i p?ihlášení se a zaškrtnutí monosti "Pamatovat si m?" pro automatické p?ihlášení p?i vaší další návšt?v?.